Data

23.06.2019 - 15:00

Informujemy, iż tegoroczne Sobótki Gminne odbędą się 23 czerwca w Łebnie – boisko sportowe, organizacją zajmuje się GCKSiR w Szemudzie i sołectwo Łebno.  Zgłoszenia stoisk handlowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud należy dostarczyć do biura  GCKSiR w Szemudzie (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście w terminie oznaczonym w zgłoszeniu). Planowane rozpoczęcie imprezy o godzinie 15,00 – zakończenie o godzinie 24,00

Program artystyczny Sobótek Gminnych, koordynuje pani Aleksandra Perz.

 

ZARZĄDZENIE NR 97 /V/2019 

Wójta Gminy Szemud z dnia  25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie odpłatności za wynajem miejsc  pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe                na sprzedaż w czasie trwania Sobótek  Gminnych  w dniu 23 czerwca 2019 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz.U.            z 2019 r., poz. 506) zarządzam co nastepuje:

 • 1
 1. Na czas trwania Sobótek Gminnych w miejscowości Łebno  w dniu 23 czerwca 2019 r ustala się odpłatności za wynajem miejsc  pod stoiska handlowe, gastronomiczne  i kulturalno-rozrywkowe  (zwanych dalej  stanowiskami handlowymi):
 • 25 zł brutto na 1 mb stanowiska;
 • stanowiska  na wyłączność stanowią przedmiot odrębnych negocjacji.
 1. Za 1 mb (metr bieżący)  rozumie się długość stanowiska mierzoną od strony obsługi klienta                           w wyznaczonym ciągu handlowym.
 2. Ustala się opłatę ryczałtową:
 • w wysokości 12,30 brutto od jednego punktu urządzenia pobierającego energię elektryczną – 230 V;
 • w wysokości 36,90 brutto od jednego punktu urządzenia pobierającego energię elektryczną  – 400 V.
 • 2
 1. Z opłat zwalnia się:
 • jednostki organizacyjne Gminy Szemud oraz Koła Gospodyn Wiejskich działające na terenie gminy Szemud pod warunkiem, że organizacje te osiągane dochody w całości przeznaczają na dzialalność statutową  twórczości ludowej z terenu gminy Szemud;
 • wystawców twórczości ludowej z terenu gminy Szemud.
 • 3
 1. W celu wynajęcia stoiska należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłać na adres: gckszemud@wpl.pl                                      lub dostarczyć osobiście  do  biura GCKSiR  w Szemudzie ul. Szkolna 4a.
 2. Rezerwacja wynajmu miejsca na stoisko zostanie dokonana po uzyskaniu zgody Organizatora.
 3. Od momentu otrzymania rezerwacji należy dokonać opłaty najpóźniej na 5 dni przed datą imprezy na numer konta 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010 z dopiskiem: opłata za wynajem powierzchni handlowej na Sobótkach Gminnych w miejscowości  Łebno w dniu 23 czerwca 2019 r , imieniem                              i nazwiskiem lub nazwą podmiotu handlowego.
 4. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji wynajmu miejsca.
 5. Lokalizację stanowisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej ustala
 • 4  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z straty wynikłe z  powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży)
 • 5  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji                                      w Szemudzie.
 • 6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SZEMUD

(-) Ryszard  Kalkowski

Druk zgłoszenie stoiska handlowego:

SOBÓTKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

Druk zgłoszenia stoiska Twórcy Ludowego

SOBÓTKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA TWÓRCZY LUDOWEGO

Regulamin  imprezy  „SOBÓTKI GMINNE”-  Łebno 2019

obowiązujący w dniu 23 czerwca  2019 r.

Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 „Sobótki Gminne” rozpoczną się 23 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 na boisku sportowym przy SP w Łebnie.

Zakończenie o godzinie 24.00 na boisku sportowym przy SP w Łebnie.

Przewidywana liczba uczestników imprezy : 900 osób rotacyjnie.

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie:

 1. Prawo do wstępu na teren imprezy – impreza ma charakter otwarty, organizator przewiduje jedynie ograniczenia we wstępie na imprezę ze względów bezpieczeństwa . Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec osób chcących uczestniczyć w imprezie lub w niej uczestniczących w przypadku jej odwołana lub odbycia się jedynie w części.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo:
 4. Odmówić wstępu na teren imprezy w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
 5. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby osoby w niej uczestniczące opuściły teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Odwołać lub zrezygnować z imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora bez obowiązku rekompensaty lub odszkodowania wobec potencjalnych uczestników imprezy
 7. Odmówić wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, noszących buty o metalowych zakończeniach, oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie.
 8. Uczestnicy imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 9. Wnoszenie wskaźników laserowych oraz alkoholu na teren imprezy jest niedozwolone.
 10. Wstęp osób małoletnich do lat 13 na teren imprezy jest możliwe pod opieką pełnoletnich opiekunów.
 11. Miejsca nieprzeznaczone dla publiczności to: scena, zaplecze sceny, strefa produkcji, garderoby artystów, pomieszczenia organizatorów.
 12.  Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 13.  Kto w czasie trwania imprezy przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 14.  Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Służby Porządkowe, Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2 000 zł.
 15.  Zabrania się wnoszenia i posiadania napoi alkoholowych.
 16. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 17. Kto w czasie trwania imprezy rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza , albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 18.  Kto w czasie i w miejscu trwania imprezy narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności .
 19. Niniejszy regulamin jest dostępny dla uczestników Sobótek Gminnych – Łebno 2019 na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie : www.gcksir.szemud.pl oraz na tablicach ogłoszeń GCKSiR  znajdujących się na Hali Sportowo-Widowiskowej w Szemudzie

 

Lokalizacja

Wczytuję mapę...