Data

18.10.2019 - 19:00 - 20:15

Informacja o zadaniu

Z przyjemnością informujemy, że wśród 715 wniosków rozpatrzonych w ramach programu EtnoPolska 2019, nasz wniosek został wysoko oceniony i uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie realizuje od maja br. zadanie pn. ” II Szemudzkie Dni Dziedzictwa Kulturowego – 2019”.

Opis zadania

Realizacja zadania wynika z potrzeby wzmacniania tożsamości kulturowej uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Szemud i małej ojczyzny – Kaszub. Jednym z celów zadania jest utrwalenie i upowszechnianie tradycyjnej kultury kaszubskiej oraz integracja pokoleniowa.

Kolejny cel zadania to zamanifestowanie swojej tożsamości poprzez aktywne uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym amatorskiej grupie teatralnej składającej się z mieszkańców gminy Szemud. Grupa ta wystawi sztukę teatralną w języku kaszubskim pt.”Katilina”. Autorem jest ks. Leon Heyke urodzony w 1885 roku, w Cierzni (pow. wejherowski). W tym roku obchodzimy 80-tą rocznicę śmierci pisarza. Zamordowany został w 1939 roku, w Lesie Szpęgawskim przez okupanta. Oprócz walorów poznawczych, aktorzy będą promować język kaszubski i zachęcać, aby młode pokolenie mówiło rodzimym językiem, także w przestrzeni publicznej. Kluczowe jest to, że sztuka będzie wystawiona w języku kaszubskim, którego przez wiele lat status nie był jednoznacznie określony. Powszechne było, oderwane od genezy języka, przekonanie, że kaszubszczyzna jest gwarą języka polskiego. Centralistyczna polityka językowa główny akcent kładła na zuniformizowaną kulturę, a przekonanie o podrzędnym statusie kaszubszczyzny w stosunku do języka polskiego przyczyniło się do tego, że język kaszubski był dyskryminowany przez instytucję państwową; niedopuszczany do mediów a spychany do poziomu folkloru. Ważnym osiągnięciem społeczności kaszubskiej było uchwalenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polski w dniu 6 stycznia 2005 r. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która uregulowała prawny status kaszubszczyzny. Nastąpiła nobilitacja języka kaszubskiego w sferze oficjalnej, a kaszubszczyzna zyskała status języka regionalnego w Polsce. Według badań socjologicznych język regionalny jest centralną wartością kultury kaszubskiej, a zgodnie z teorią Smolicza w społecznościach zgromadzonych wokół języka jest on nie tylko sposobem komunikowania, ale stanowi podstawowy sposób przekazywania kultury i rozwoju danej społeczności.