Data

05.09.2021 - 13:00 - 23:00

W dniu 5 września zapraszamy na DOŻYNKI GMINNE – Szemud 2021

Dożynki tradycyjnie rozpocznie msza święta w kościele parafialnym w Szemudzie o godzinie 13,00. Występy artystyczne związane z Dożynkami będą odbywały się na scenie zlokalizowanej na Boisku Sportowym przy ulicy Sportowej 1 w Szemudzie.

Program imprez kulturalnych towarzyszących temu wydarzeniu podamy wkrótce.

Podczas DOŻYNEK będzie możliwość zaszczepienia się przeciw COVID w mobilnym punkcie szczepień.

 

INFORMACJE i Regulamin wydarzenia tradycyjno – kulturalnego „Gminnych Dożynek Szemud 2021”.   

 

Wydarzenie zastanie przeprowadzone  z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).
Na wyznaczony teren imprezy (40 x 35 m = 1400 m ² podzielone na 2,5m² zgodnie z cytowanym rozporządzeniem = 630 osób).

Uczestnicy są  wpuszczani od 13,00 na następujących zasadach:
a) pierwsze 250 osób bez weryfikacji
b) kolejne 380 osób wyłącznie osoby w pełni zaszczepione, które dobrowolnie okażą służbom porządkowym Unijny Certyfikat COVID (nazywany również paszportem covid) lub zaświadczenie o szczepieniu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.  UWAGA – Osoby, które nie spełniają tych wymogów mogą wejść na teren imprezy tylko w „puli” 250 osób bez weryfikacji. Więcej informacji o certyfikacie i aplikacji mObywatel: https://www.gov.pl/web/mobywatel/unijny-certyfikat-covid
Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa na Terenie Imprezy, Organizator zapewnia Uczestnikom maseczki dostępne przy wejściu.
Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wynoszącego co najmniej 1,5 metra z wyłączeniem osób:
a) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
b) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków przez Uczestników.
Maksymalna ilość uczestników na wyznaczonym terenie imprezy wynosi 630 osób.

 

REGULAMIN Dożynek Gminy Szemud 2021  organizowanych  05.09.2021r. w godzinach 13.00 – 23.00 na Boisku Sportowym w Szemudzie (przy ulicy Sportowej).
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Imprezy jest Gmina Szemud, a partnerem wydarzenia jest  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie
2. Impreza odbywa się w dniu 05 września 2021 roku, na terenie boiska piłkarskiego przy ulicy Sportowej w Szemudzie z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.)
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą uczestniczyć w Imprezie. Każda osoba przebywająca uczestnicząca w Imprezie zobowiązana jest do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza, a także z urządzeń, znajdujących się na nim.
5. Wejście i przebywanie osób na Terenie Imprezy oznacza ich bezwzględną akceptację Regulaminu.
II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY
1. Uczestnictwo w Imprezie i wstęp na Teren Imprezy przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
2. Osoby uczestniczące w Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora i służb porządkowych.
3. Za małoletnich uczestniczących w Imprezie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.
4.Powierzchnia Terenu Imprezy wynosi 1575 m², maksymalna liczba uczestników mogących znajdować się na Terenie Imprezy zachowujących odstęp 1,5 m między sobą wynosi 630 osób.
5. Uczestnicy są wpuszczani od 13,00 na Teren Imprezy na następujących zasadach:

 1. a) pierwsze 250 osób bez weryfikacji b) kolejne 380 osób wyłącznie osoby w pełni zaszczepione, które dobrowolnie okażą służbom porządkowym Unijny Certyfikat COVID (nazywany również paszportem covid) lub zaświadczenie o szczepieniu wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
  Przy wejściu i wyjściu na Teren Imprezy uczestnicy mają obowiązek ustawić się w kolejce z zachowaniem dystansu 1,5 metra.
  7. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa na Terenie Imprezy, Organizator zapewnia Uczestnikom maseczki dostępne przy wejściu.
  8. Uczestnicy mają obowiązek zachowania dystansu pomiędzy innymi uczestnikami wynoszącego co najmniej 1,5 metra z wyłączeniem osób:
  a) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  b) widza lub słuchacza, który uczestniczy w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  c) osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  9. Na Terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów i posiłków przez Uczestników.
  III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZADKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY
  1. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby porządkowe i informacyjne – Firma Ochroniarska „Semerling – Security”
  b) zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno – sanitarnego.
  2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, ostrych narzędzi
  b) napojów w szklanych opakowaniach,
  c) materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) napojów alkoholowych,
  f) środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  4. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  a) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne,
  b) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  c) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania do opuszczenia Imprezy;
  d) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
  5. Czynności wymienione powyżej powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający nietykalność, godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
  6. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
  7. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z terenu Imprezy, zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługują żadne roszczenia.
  IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
  2. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko.
  3. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  4. Zakazuje się;
  a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
  b) wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np.: zaplecze sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
  c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
  d) używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych lub naruszających dobre obyczaje piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
  e) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kul świecących,
  f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
  g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu obiektu.
  h) rejestrowania Imprezy poprzez profesjonalny sprzęt audio-video oraz aparatów fotograficznych z wymienną optyką. Rejestrowanie Imprezy następuje wyłącznie przez przedstawicieli mediów posiadających ważne akredytacje na Imprezę
  V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  Sposób udostępnienia niniejszego Regulaminu uczestnikom imprezy:
  1. W siedzibie partnera organizatora Gminnego Cennego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ul. Szkolna 4 A 84-217 Szemud
  2. Na stronie internetowej: www.gcksir.szemud.pl.
  3. Na terenie imprezy przy wejściach

 

INFORMACJE DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH WYSTWIENIEM WŁASNEGO STOISKA PODCZAS GMINNYCH DOŻYNEK SZEMUD 2021

REGULAMIN dla Wystawców podczas imprezy kulturalnej Dożynki Gminne Szemud 2021

DOŻYNKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

DOŻYNKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA TWÓRCY LUDOWEGO