Zarządzenie 5/2020

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć oraz zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w czasie stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z późniejszymi zmianami (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871, 1917, 1931 i 1972).

 

Zarządzam:

 • 1

Zawieszam organizację wszystkich stacjonarnych zajęć kulturalnych i warsztatów od dnia 09 listopada do dnia 29 listopada 2020 roku:

 • warsztatów w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu,
 • warsztatów malarskich w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,
 • prób Orkiestry Dętej Gminy Szemud
 • prób Kaszubskiego Zespołu Regionalnego „Koleczkowianie”
 • zajęć nauki gry na instrumentach.

 

 • 2

W czasie zawieszenia od dnia 09 listopada do dnia 29 listopada: działalność kulturalna będzie prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  dostępne między innymi na stronie facebooku Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

 • 3

Dotychczasowa działalność kulturalna prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość : poczta elektroniczna, facebook, odbywa się na niezmienionych zasadach – dotyczy to w szczególności konkursów plastycznych i muzycznych nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

 • 4

Działalność administracyjna Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  w okresie od dnia 09 listopada 2020 roku do dnia 29 listopada 2020 roku będzie prowadzona w godzinach od 8,00 do 16,00.  Obiekt w tym okresie jest zamknięta dla interesantów. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo, a w nagłych przypadkach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

 

 • 5

W obiektach sportowych : Gminna Hala Sportowa w Bojanie i Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie. Wprowadza się do odwołania następujące zasady:

 • na terenie w/w obiektów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z szatni i węzłów sanitarnych z wyłączeniem sanitariatów.
 • osoby wchodzące i opuszczające obiekt każdorazowo zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz trenerów i uprawiających sport podczas aktywności fizycznej,
 • na teren hal grupy ćwiczebne wpuszczane są o określonych godzinach,
 • w obiekcie nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to również osób oczekujących na zajęcia lub po zajęciach),
 • na terenie hal sportowych uczestnicy zajęć mogą korzystać jedynie z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakietki, lotki itp.) .
 • obsługa obiektu może odmówić wstępu na teren obiektu osobom nie przestrzegającym zasad sanitarnych związanych ze stanem epidemii.
 • Wszelkie wydarzenia sportowe w obiektach zarządzanych przez GCKSiR w Szemudzie odbywają się bez udziału publiczności.
 • 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 09.11.2020.