Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ogłasza

nabór na stanowisko:

Kierownika Gminnej Hali Sportowej w Bojanie.

Forma: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy : 1etat (40 godzin tygodniowo).

Miejsce wykonywania pracy : Gminna Hala Sportowa w Bojanie.

Stanowisko: Kierownik Gminnej Hali Sportowej w Bojanie.

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: ekonomiczne, organizacja i zarzadzanie, techniczne, wychowanie fizyczne),
 • staż pracy – minimum 3 letni,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opina.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kultury fizycznej i sportu, o bezpieczeństwie imprez masowych, prawa pracy i bhp, ustawy o pracownikach samorządowych i innych niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także związanych z organizowaniem działalności hali sportowej i szkolnych zawodów sportowych.
 • menadżer sportu lub instruktor sportu lub trener sportowy,
 • znajomość obsługi komputera,
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność, otwartość na współpracę,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem,
 • prawo jazdy minimum kat. B.

 Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. Realizacja zadań dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Szemud w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności:

– planowanie i koordynacja oraz organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Szemud.

— współdziałanie z instytucjami oraz placówkami oświatowymi, kultury i sportu, w szczególności z klubami sportowymi, stowarzyszeniami itp.

– organizacja gminnego współzawodnictwa sportowego szkół w ramach wojewódzkiego kalendarza SZS,

– organizowanie i świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu klientom indywidualnym i instytucjom.

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez:

– pełnienie funkcji administratora nieruchomości,

– nadzorowanie pracy pracowników hali sportowej,

– dbanie o pełne wykorzystanie pomieszczeń,

– prowadzenie właściwej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,

– utrzymywanie w sprawności urządzeń, sprzętu oraz środków trwałych,

– utrzymywanie porządku i czystości,

– stosowanie zasad oszczędnego gospodarowania energią elektryczną i cieplną, wodą oraz innymi materiałami eksploatacyjnymi,

– bieżące zaopatrywanie w materiały, sprzęt i środki niezbędne do właściwej eksploatacji,

– zabezpieczenie mienia oraz właściwego stanu sanitarnego,

– egzekwowania przestrzegania przepisów oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

 1.   Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności obiektu.
 2.  Wykonywanie zaleceń właściwych organów odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
 3.  Planowanie potrzeb finansowych i kadrowych oraz organizacja pracy i nadzór merytoryczny nad podległymi pracownikami.
 4. Opracowywanie kalendarza i realizacji imprez rekreacyjno-sportowych oraz kulturalnych.

Dokumenty wymagane:

 1. kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (wraz z numerem   telefonu);
 2. kopie dokumentów potwierdzających:

–  wykształcenie (świadectwa, dyplomy),

– staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej),

– posiadanie obywatelstwa polskiego (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata i poświadczający obywatelstwo polskie),

– doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania obiektami sportowo – rekreacyjnymi;

 1. pisemne oświadczenia:

– o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

– o pełnej zdolności do czynności prawnych,

– o korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu naboru;

 1. koncepcja funkcjonowania hali (nie więcej niż 4 strony formatu A4).

 Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: 29 marca 2019 roku, do godz. 15oo.
 2. Miejsce: dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „NABÓR NA  STANOWISKO KIEROWNIKA GMINNEJ HALI SPORTOWEJ  W BOJANIE”„ w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie , lub  przesłać za pośrednictwem poczty na adres Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A; 84-217 Szemud.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Brak złożenia wszystkich wymaganych dokumentów eliminuje kandydata z procesu naboru. W przypadku nadania przesyłki listownej decyduje data wpływu do GCKSiR w Szemudzie.
 1. Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach:

– I etap – weryfikacja dokumentów,

– II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru opublikowana zostanie na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (www.gcksir.szemud.pl) oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie, ul. Szkolna 4A; 84-217 Szemud.

Organizator naboru zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia naboru bez podania przyczyny.

Na wniosek kandydata złożony w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru zapewnia się zwrot dokumentów, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Bliższych informacji udziela: Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Tomasz Stein tel. 601 733 259

 

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

Tomasz Stein

Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko Kierownika Gminnej Hali Sportowej w Bojanie