Od poniedziałku 19 kwietnia  dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym wraca do treningów na obiektach sportowych zamkniętych.  Sport niezawodowy (amatorski) tylko na wolnym powietrzu i w grupach do 25 osób.

 

Zarządzenie 5/2021

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć oraz zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w czasie stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. poz. 512 ) , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 546) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 700)

Zarządzam:

 • 1

Zawieszam organizację wszystkich stacjonarnych zajęć kulturalnych i warsztatów od dnia 19 kwietnia 2021 r.  do odwołania:

 • warsztatów artystycznych w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu,
 • warsztatów malarskich w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,

Wyjątek stanowią warsztaty ceramiczne w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu prowadzone w grupach max 5 osobowych, w których uczestniczą osoby po przebyciu choroby covid-19 lub zaszczepione przeciwko niej.

 • 2

W czasie zawieszenia od dnia 19 kwietnia 2021 r. do odwołania : działalność kulturalna będzie prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  dostępne między innymi na stronie facebooku Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

 • 3

Dotychczasowa działalność kulturalna prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość : poczta elektroniczna, facebook, odbywa się na niezmienionych zasadach – dotyczy to w szczególności konkursów artystycznych i warsztatów nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

 • 4

Działalność administracyjna Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 roku  będzie prowadzona w godzinach od 8,00 do 16,00.  Obiekt w tym okresie jest zamknięta dla interesantów. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo, a w nagłych przypadkach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 • 5

W okresie od dnia 19 kwietnia  do odwołania dopuszcza się organizowanie bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia.

 • 6
 1. Z DNIEM 19 kwietnia 2021 r. UDOSTĘPNIANIA SIĘ OBIEKTÓW SPORTOWE NA WOLNYM POWIETRZU DLA AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU I POPRAWY KONDYCJI FIZYCZNEJ Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE NA OBIEKCIE MOŻE PRZEBYWAĆ NIE WIĘCEJ JAK 25 OSÓB.
 2. Z DNIEM 19 kwietnia 2021 r. UDOSTĘPNIA SIĘ OBIEKTY SPORTOWE ZAMKNIĘTE (HALE SPORTOWE, SALE DO ĆWICZEŃ) DLA SPORTU ZAWODOWEGO ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ W TRENINGACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUBY SPORTOWE.
 • 7

Obiekty Sportowe : Gminna Hala Sportowa w Bojanie i Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie są udostępniane na zajęcie sportowe tylko i wyłącznie :

WYNAJEM OBIEKTÓW NA ZAJĘCIA SPRTOWE JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU : SPORTU ZAWODOWEGO (w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) , ZAWODNIKÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SPORTOWE (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133)) ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KADRY NARODOWEJ LUB REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ, REPREZENTACJI PARAOLIMPIJSKIEJ, GŁUCHYCH, LUB DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM PROWADZONYM PRZEZ ODPOWIEDNI ZWIĄZEK SPORTOWY  ORAZ  UPRAWIAJĄCYCH SPORT W RAMACH LIGI ZAWODOWEJ w rozumieniu tej ustawy.

Okoliczności te muszą być potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 

 • 8

Wprowadza się do odwołania następujące zasady:

 • na terenie w/w obiektów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z szatni i węzłów sanitarnych z wyłączeniem sanitariatów.
 • osoby wchodzące i opuszczające obiekt każdorazowo zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz trenerów i uprawiających sport podczas aktywności fizycznej,
 • na teren obiektów sportowych grupy ćwiczebne wpuszczane są o określonych godzinach,
 • w obiekcie nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to również osób oczekujących na zajęcia lub po zajęciach),
 • na terenie hal sportowych uczestnicy zajęć mogą korzystać jedynie z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakietki, lotki itp.) .
 • obsługa obiektu może odmówić wstępu na teren obiektu osobom nie przestrzegającym zasad sanitarnych związanych ze stanem epidemii.
 • Wszelkie wydarzenia sportowe w obiektach zarządzanych przez GCKSiR w Szemudzie odbywają się bez udziału publiczności.
 • 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 19 kwietni 2021 r.

Zarządzenie 5 2021 covid   (15 KB)