————————————————————————————————————————————–                                                                                                

Regulamin Festiwalu został zmieniony, dostosowany do istniejących okoliczności (pandemia koronawirusa). Poniżej dokument z wprowadzonymi zmianami.

Regulamin po zmianach

Karta zgłoszenia – Festiwal 2021 (1) zał.nr 1             

                                                                

                       

REGULAMIN

 

              XIV POMORSKI  FESTIWAL  PIEŚNI

                WIELKOPOSTNEJ – SZEMUD  2021

                                                                

Termin:  20 marca 2021 r.

 

 

 1. CELE  FESTIWALU:

 

–   kultywowanie  pieśni wielkopostnej i pasyjnej,

 

–   podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,

 

–   dzielenie się doświadczeniami oraz nawiązywanie kontaktów artystycznych,

 

–   promowanie i upowszechnianie dorobku w zakresie  muzyki dawnej i współczesnej,

 

–   promowanie twórczości pomorskich kompozytorów,

 

–   promowanie kompozycji w języku kaszubskim.

 

 

 1. GŁÓWNY ORGANIZATOR:

                                                                                                           

        Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 1.   Szkolna 4A, 84-217 Szemud

 

 

 • ZAŁOŻENIA FESTIWALU:

 

 1. Festiwal ma formułę konkursu. Uczestnikami Festiwalu mogą być amatorskie chóry i zespoły chóralne różnych

wyznań oraz chóry świeckie (dopuszcza się udział dyrygentów profesjonalnych).

 

 1. Festiwal ma zasięg ogólnopolski. Na zaproszenie Organizatorów może także wystąpić polonijny chór z zagranicy.

 

 

 1. Kategorie konkursowe i warunki uczestnictwa:

 

 1. Chóry/zespoły mogą wziąć udział w następujących kategoriach:

 

–   chóry i schole dziecięce (do 13 lat – max. 10% odstępstwa)  

 

          –   chóry i zespoły młodzieżowe (od  14 do 21 lat– max. 10 % odstępstwa)

 

          –   chóry akademickie

 

          –   chóry parafialne

 

          –   chóry działające przy instytucjach kultury

 

          –   chóry działające przy stowarzyszeniach (fundacjach)

                 

          –   schole i zespoły wokalne (kategoria dla dorosłych)

 

 1. Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 15 minut.

 

 1. Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację zespołu.

 

 1. Zespoły wykonują utwory o tematyce wielkopostnej i/lub pasyjnej.

 

 1. W tegorocznej edycji Festiwalu chóry mogą dodatkowo wziąć udział w Konkursie o Nagrodę Specjalną

za  najlepiej  wykonany  utwór przewodni Kyrie z Mszy IX „Cum jubilo” 9 1 Kyrie IX Cum jubilo (introibo.net)

 1. Ponadto chóry mogą dodatkowo wziąć udział (w regulaminowym czasie):

– w Konkursie o Nagrodę Specjalną za najlepiej  wykonaną  pieśń wielkopostną w języku kaszubskim. Wykaz

proponowanych pieśni oraz ich zapis nutowy zostanie zamieszczony na stronie organizatora

www.gcksir.szemud.pl/ Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej

–  w Konkursie o Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór Stanisława Kwiatkowskiego (organizator

udostępni stosowny repertuar).

 

 1. Zespoły występują a cappella  (bez akompaniamentu instrumentalnego).

 

 1.  Zgłoszonego programu występu i kolejności wykonywanych utworów nie można zmieniać.

 

 1. Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru – załącznik nr 1,  na adres głównego Organizatora Festiwalu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do biura głównego Organizatora upływa 31 stycznia 2021 r.  

   W przypadku nadesłania zgłoszeń przesyłką  pocztową o dochowaniu terminu decyduje data złożenia

zgłoszenia w siedzibie Organizatora.  

 

 1. Festiwal trwa jeden dzień,  w związku z powyższym została ograniczona liczba wykonawców do 20 chórów

i zespołów chóralnych. Wszystkie przesłuchania konkursowe odbędą się w jednym miejscu (w kościele na terenie

gminy Szemud).

 

 

 1. O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału w konkursie (w danej kategorii) decydować będzie Rada

Artystyczna Festiwalu, a jej decyzja zostanie przekazana najpóźniej do 5 lutego 2021 r.

 

 

 1. Z uwagi na odwołanie ubiegłorocznej edycji Festiwalu, chóry które zgłosiły się do udziału w 2020r. mają

pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w 2021r., po wcześniejszym przysłaniu odpowiednich

dokumentów.        

                                                                      

 

 1. Zespoły i chóry , które zostaną zakwalifikowane i powiadomione o uczestnictwie w festiwalu wpłacają  10 zł

            wpisowego od osoby na cele organizacyjne.

Kwotę należy  przesłać na konto: Bank Rumia Spółdzielczy Oddział Szemud

Nr konta 95 8351 0003 0033 3342 2000 0010 Tytuł przelewu: „Wpisowe –  Festiwal  2021”.  Należy także  

            dopisać nazwę zespołu chóralnego.                     

            (Warunkiem pozostania na liście uczestników jest przesłanie kserokopii wpłaty na adres biura organizacyjnego do

dnia 20 lutego 2021 r. W przypadku rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

W sytuacji otrzymania dotacji z MKiDN w ramach Programu MUZYKA, obowiązek wpisowego  zostanie

anulowany.

 

 

V . OCENA ZESPOŁÓW:

 

 1. Organizator powoła jury złożone z profesjonalnych muzyków z różnych ośrodków akademickich.
 2.        Zadaniem jury będzie ocena merytoryczna występujących zespołów oraz przyznanie nagród i wyróżnień.
 3.    Jury przyzna:

 

 

 

 

          

Grand Prix Festiwalu

 

Dla najwyżej ocenionego chóru lub zespołu chóralnego

w całym konkursie

Złoty Dyplom za 91 – 100 punktów
Srebrny Dyplom za 81 –  90 punktów
Brązowy Dyplom za 80 punktów  i mniej

 

        

      

oraz  nagrody za  pierwsze miejsce dla chóru/zespołu, które zdobył największą liczbę punktów:

         

          –  w  kategorii chóry i schole dziecięce

        

          –   w kategorii chóry i zespoły młodzieżowe

 

          –   w kategorii chóry akademickie

 

          –   w kategorii chóry parafialne

 

          –   w kategorii chóry działające przy instytucjach kultury

 

           –  w kategorii chóry działające przy stowarzyszeniach (fundacjach)

                

–   w kategorii schole i zespoły wokalne

 

Ponadto Jury  przyzna następujące nagrody :

           –   Nagrodę Specjalną za najlepiej  wykonany utwór przewodni

–   Nagrodę Specjalną za najlepiej  wykonaną pieśń w języku kaszubskim

–   Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonany utwór Stanisława Kwiatkowskiego

–   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta Festiwalu

–   Nagrodę publiczności (na podstawie oddanych głosów przez publiczność)

 

 1.  Laureaci Festiwalu otrzymują nagrody pieniężne. Wartość nagród zależy od fundatora.

 

 1. Jury przy ocenie merytorycznej będzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, dynamikę,  interpretację,

ogólny wyraz artystyczny oraz umiejętność dostosowania trudności  prezentowanego repertuaru do możliwości

wykonawczych artystów.

 

 1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz do zmian w regulaminie.

 

 1.    Decyzja Jury o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie podlegają apelacji.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 1.   O kolejności występu  zespoły zostaną powiadomione e-mailowo lub telefonicznie. Ponadto  zostanie  umieszczona

informacja na stronie internetowej GCKSiR w Szemudzie.

 

 1.      Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za wypadki i zdarzenia losowe.

 

 1.    Nagrody zostaną wydane  zgodnie  z obowiązującym  w Polsce  przepisami prawa podatkowego, co oznacza,

iż  nagroda pieniężna  zostanie  wydana na rzecz  laureata po wcześniejszym  przekazaniu Organizatorowi

wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do  uregulowania  kwestii, zryczałtowanego podatku  dochodowego,

zgodnie  z art. 30  ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10 % wartości

nagrody. W przypadku wygrania Festiwalu przez grupę mającą status prawny, obowiązek zapłaty podatku od nagrody

spoczywa na stowarzyszeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym. W przypadku wygrania

festiwalu przez grupę nie mającą osobowości prawnej, obowiązek zapłaty podatku od nagrody spoczywa na

Organizatorze. Podatek zostanie odliczony od kwoty przyznanej nagrody.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów  muzycznych lub

materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników

Festiwalu.

 

6.W przypadku obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, za przestrzeganie wymogów

sanitarnych  podczas występu chóru  odpowiada  dyrygent lub prezes chóru.

 

 1. Organizator zapewniają jeden ciepły posiłek dla każdego uczestnika.

 

 1. Organizator zainteresowanym chórom może przekazać informacje o funkcjonującej na terenie gminy Szemud bazie

hotelowej i agroturystycznej.

 

 1.   Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przyjazdu do kościoła  najpóźniej na 1 godz. przed występem.

 

 1. Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, który będzie sprawował opiekę nad zespołem w czasie

trwania Festiwalu.

 

 1. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości rozstawienia własnego sprzętu muzycznego /nagłośnienia/.

 

 1. Festiwal zakończy się uroczystą Mszą świętą w intencji uczestników Festiwalu (o godz. 17.00)

Po Eucharystii m.in. nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz krótki koncert laureatów.

 

 1. Laureaci GRAND PRIX FESTIWALU oraz laureaci Nagrody za najlepsze wykonanie utworu przewodniego oraz

Nagrody publiczności  zobowiązani są  do występu w koncercie, po ogłoszeniu wyników.

 

 1. Zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z przyjęciem w/w warunków oraz wyrażeniem zgody na

nieodpłatne  prawo do rejestracji przebiegu Festiwalu dowolną  techniką zapisu i wykorzystania

zarejestrowanego materiału w celach promocyjnych i  komercyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. Wszelkie informacje na temat Festiwalu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Centrum

Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie: www.gcksirszemud.pl / zakładka Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej

Adres e-mailowe: gckszemud@wp.pl

 

 1. W przypadku losowej, niezawinionej przez Organizatora konieczności odwołania przeprowadzenia Festiwalu w dniu

20 marca 2021r., kolejnym  proponowanym terminem jest 18 września 2021r. Repertuar oraz zasady przeprowadzenia

Festiwalu pozostają bez zmian.

 

 

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej               w Szemudzie oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul. Szkolna 4A);
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – na podstawie udzielonej zgody).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Festiwalu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane:

– na etapie zgłoszenia

 1. a) imię i nazwisko;
 2. b) adres kontaktowy (siedziba chóru);
 3. c) nr telefonu;
 4. d) adres e-mail;

– na etapie realizacji

 1. e) wizerunek.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do właściwego zrealizowania zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem Festiwalu.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania związanego z organizacją i przeprowadzeniem Festiwalu, jednak nie dłużej niż zezwalają na to przepisy dot. archiwizacji dokumentacji oraz wyrażona zgoda.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – w zależności od sytuacji prawnej – przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 5. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 6. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 7. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 8. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 9. e) prawo do przenoszenia danych;
 10. f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11. g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 

Tomasz Stein – Dyrektor GCK,SiR w Szemudzie,  kom. 601-733-259

Aleksandra Perz  – Koordynator  Festiwalu  tel. 58 676-14-62   kom. 601 – 711 -181

e-mail: a.perz@szemud.pl

 

Konsultacje w zakresie  utworów w języku kaszubskim prowadzi prezes Rady Chórów Kaszubskich – dr Tomasz Fopke

kontakt: fopke@wp.pl

 

Dodatkowe informacje w serwisie społecznościowym:  fb.me/festiwalszemud