Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2024 nr 2024/BZP 00060135/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

1. Zamawiający:
Nazwa: Gminne Centrum Kultury, Sportu I Rekreacji w Szemudzie

2. Krajowy numer identyfikacyjny:

3. 5882007135
Adres:

Szkolna 4a
Miejscowość: Szemud Kod pocztowy: 84-217 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.gcksir.szemud.pl
Adres poczty elektronicznej: gckszemud@wp.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 603036436
Rodzaj zamawiającego:

3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający | Centrum Kultury, Sportu I Rekreacji.
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający

2024_BZP 00060135_01_P