REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Dawne i  współczesne zwyczaje sobótkowe w tradycji kaszubskiej

 

 1. Przegląd organizowany jest przez Gminny Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Szemud, w wieku od 6 do 15 lat.

 

 1. KATEGORIE WIEKOWE

Kategoria I – dzieci w wieku 6-9 lat,

Kategoria II – dzieci w wieku 10-12 lat,

Kategoria III – młodzież 13-15 lat.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Samodzielnie wykonane prace plastyczne wraz z wypełnionymi czytelnie załącznikami należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do dnia 15 czerwca 2020 roku (do godziny 13,30)  na adres: Gminne  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,  ul. Szkolna 4A, 84-217 Szemud

 

 1. KRYTERIA I FORMA OCENY

Jury oceniać będzie:

 • poziom wykonania
 • walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
 • zgodność pracy z tematem konkursu

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UCZESTNIKÓW
 • Format pracy A4
 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) lub w wybranym graficznym programie komputerowym.
 • Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 • Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.
 • Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu telefonicznie lub mailowo.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom.
 • O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator. Informacji udziela: Leszek Walkowiak –Specjalista ds. animacji kultury i promocji, e-mail: gckszemud@wp.pl
 • Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu (jego przedstawiciela ustawowego) na wykorzystanie jej nieodpłatnie przez organizatorów w dowolny sposób w celach promujących                      i edukacyjnych.
 • Uczestnicy konkursu (ich przedstawiciele ustawowi) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia                      27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 2016, Nr 119)
 • Załączniki dołączone do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 • Załączniki do Regulaminu