Zarządzenie 6 2020

Zarządzenie 6 2020 podpisane

Zarządzenie 6/2020

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

z dnia 28 grudnia  2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć oraz zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w czasie stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia  2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z

(Dz. U. poz. 2316 ).

 

Zarządzam:

 • 1

Zawieszam organizację wszystkich stacjonarnych zajęć kulturalnych i warsztatów od dnia 28 grudnia 2020 r.  do odwołania:

 • warsztatów artystycznych w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu,
 • warsztatów malarskich w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,
 • 2

W czasie zawieszenia od dnia 28 grudnia 2020 r. do odwołania : działalność kulturalna będzie prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  dostępne między innymi na stronie facebooku Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

 • 3

Dotychczasowa działalność kulturalna prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość : poczta elektroniczna, facebook, odbywa się na niezmienionych zasadach – dotyczy to w szczególności konkursów plastycznych i muzycznych nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

 • 4

Działalność administracyjna Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  w okresie od dnia 28 grudnia 2020 roku  będzie prowadzona w godzinach od 8,00 do 16,00.  Obiekt w tym okresie jest zamknięta dla interesantów. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo, a w nagłych przypadkach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 • 5

W okresie od dnia 28 grudnia do odwołania dopuszcza się organizowanie bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia.

 

 

 

 • 6

Z DNIEM 28 GRUDNIA DO ODWOŁANIA WPROWADZA SIĘ ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH DLA AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU I POPRAWY KONDYCJI FIZYCZNEJ.

 • 7

Obiekty Sportowe : Gminna Hala Sportowa w Bojanie i Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie są udostępniane na zajęcie sportowe :

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. WYŁĄCZNIE KLUBOM SPORTOWYM, KTÓRE UCZESTNICZĄ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM PROWADZONYM PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.  KLUB WYNAJMUJĄCY W TYM CZASIE OBIEKTY NA ZAJĘCIA  DLA DZIECI I MLODZIEŻY DOSTARCZA DO GCKSiR W SZEMUDZIE LUB KIEROWNIKA GMINNEJ HALI SPORTOWEJ W BOJANIE: OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE DZIECI I MŁODZIEŻY WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM PROWADZONYM PRZEZ  FEDERACJĘ LUB POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

WYNAJEM OBIEKTÓW NA ZAJĘCIA SPRTOWE DLA DOROSŁYCH JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKUZ: SPORTU ZAWODOWEGO (w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) , ZAWODNIKÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SPORTOWE (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133)) ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KADRY NARODOWEJ LUB REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ, LUB REPREZENTACJI PARAOLIMPIJSKIEJ, LUB UPRAWIAJĄCYMU SPORT W RAMACH LIGI ZAWODOWEJ w rozumieniu w/w ustawy o sporcie.

Okoliczności te muszą być potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 • 8

Wprowadza się do odwołania następujące zasady:

 • na terenie w/w obiektów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z szatni i węzłów sanitarnych z wyłączeniem sanitariatów.
 • osoby wchodzące i opuszczające obiekt każdorazowo zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz trenerów i uprawiających sport podczas aktywności fizycznej,
 • na teren hal grupy ćwiczebne wpuszczane są o określonych godzinach,
 • w obiekcie nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to również osób oczekujących na zajęcia lub po zajęciach),
 • na terenie hal sportowych uczestnicy zajęć mogą korzystać jedynie z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakietki, lotki itp.) .
 • obsługa obiektu może odmówić wstępu na teren obiektu osobom nie przestrzegającym zasad sanitarnych związanych ze stanem epidemii.
 • Wszelkie wydarzenia sportowe w obiektach zarządzanych przez GCKSiR w Szemudzie odbywają się bez udziału publiczności.
 • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 28 GRUDNIA 2020 r.

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z dnia 28 grudnia 2020r.

Wzór oświadczenia.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 1. Nazwa klubu………………………………………………………….

 

 1. Adres klubu…………………………………………………………..

Uczestnicy zajęć sportowych (treningów) organizowanych na:  Hali Widowiskowo – Sportowej w Szemudzie / Gminnej Hali Sportowej w Bojanie, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez ……………………………………………..  (należy wpisać odpowiednią nazwę federacji lub polskiego związku sportowego)

 

 

……………………………..                          …………………………….

(pieczątka klubu)                                                                   (podpis prezesa klubu lub innej

upoważnionej osoby)