Data

02.03.2020 - 18:00 - 20:00

Impreza biletowana

Kabaret pod Wyrwigroszem ma 25 lat! Z tej okazji wyrusza w wielką trasę koncertową po Polsce i zagranicy. W dwugodzinnym programie przypomniane zostaną widowni najlepsze skecze, monologi i piosenki. A nazbierało się ich trochę! Niewątpliwie pojawi się na scenie dawno niewidziana, legendarna Rodzina Kresowiaków! Przypomną się także postaci znane z kupowania meczu, Wietnamczycy handlujący mózgami, amatorzy tanich linii lotniczych oraz telemarketingowi domokrążcy. Nie zabraknie również przebojowych piosenek, których przez lata Kabaret pod Wyrwigroszem wylansował bardzo wiele.

Ponieważ artyści wyznają zasadę, że „ćwiartka to mało”, program jubileuszowy jest niejako pomostem pomiędzy pierwszą 25, a kolejnymi :)))

info: DK Szczygłowice/ Kabaret pod Wyrwigroszem

 

 

REGULAMIN OBIEKTU i  IMPREZY

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.), ustanawia się i udostępnienia Regulaminu obiektu imprezy pod nazwą: Marcowy wieczór z „Kabaretem Pod Wyrwigroszem”, który rozpocznie się w dniu 02 marca 2020 roku o godz. 18,00  zakończy w dniu 02 marca 2020 roku o godzinie 20,00

I Prawo wstępu na imprezę odbywającą się na Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie przy ulicy Szkolnej 4A  w Szemudzie określa organizator imprezy.

 

 1. Organizator imprezy jest obowiązany do zapewnienia:
 • bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie
 • porządku podczas trwania imprezy.
 1. Organizator imprezy udostępnia uczestnikom imprezy regulamin obiektu i regulamin imprezy.
 2. Osoby obecne na terenie imprezy są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu:
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów
 • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych
 • napojów alkoholowych
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 1. Na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 2. Na trenie i obiekcie Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie służby porządkowe organizatora imprezy, w tym pracownicy GCKSiR, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do :
 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzewania, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 4
 • poddawania badaniu alkomatem osób, których stan trzeźwości budzi wątpliwości
 • stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień

– wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,

 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń –wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.
 • stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających, oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia.
 • ujęcia , w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby porządkowe organizatora imprezy są obowiązane nie wpuścić na teren imprezy :
 • osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę za wykroczenia o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez zobowiązujące

do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego

 • osób z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osób odmawiających poddania się czynnościom o których mowa w pkt.6
 • usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

II W przypadku gdy działania podjęte w trybie określonym w pkt.7

przez służby porządkowe organizatora imprezy są nieskuteczne, organizator imprezy lub wyznaczony pracownik w imieniu organizatora imprezy występuje o pomoc do Policji, potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszenie w tej sytuacji służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

 1. Organizator imprezy kulturalnej może odmówić wstępu na teren imprezy oraz przebywania na niej osobom :
 • których dane znajdują się na bazie informacji, o których mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych,
 • nie posiadającym dokumentu tożsamości,
 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających psychotropowych lub innych podobnie działających,
 • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje o których mowa w pkt.4
 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku masowej
 • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

III Organizator imprezy kulturalnej określa w regulaminie imprezy miejsca nie przeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na imprezę kulturalną osób małoletnich.

IV Osoby nie przestrzegające ustaleń niniejszego regulaminu i nie stosujące się do poleceń służb porządkowych mogą zostać usunięte z terenu imprezy.

 

V .Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy (obiektu) przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 1. Organizator imprezy, który nie wykonuje poleceń porządkowych wydawanych przez Policję, podlega karze grzywny.

 

VII. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

VIII. Kto wnosi lub posiada na imprezie napoje alkoholowe, podlega karze grzywny.

 

 1. Kto będąc do tego zobowiązany nie przekazuje informacji dotyczącej bezpieczeństwa imprezy kulturalnej, albo przekazuje informacje nieprawdziwą w tym zakresie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

 1. Może być orzeczony przepadek przedmiotów wymienionych w pkt. VII, VIII chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

XII.  Niniejszy regulamin obiektu (terenu) jest dostępny dla uczestników Marcowego wieczoru z „Kabaretem pod Wyrwigroszem” na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie : www.gcksir.szemud.pl oraz na tablicach ogłoszeń  GCKSiR  znajdujących się na Hali Sportowo-Widowiskowej w Szemudzie.

 

 

 

 

REGULAMIN

REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W GMINNYM CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W SZEMUDZIE

 

 • 1

REZERWACJA BILETÓW

 1.  Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście, telefonicznie w biurze GCKSiR w Szemudzie : tel 58 676-14-62

Biuro  znajduje się w Szemudzie przy ulicy Szkolnej 4A (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Bilety można nabywać:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00
 • odbiór rezerwacji możliwy jest również po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym                             od poniedziałku do piątku w godzinach od 16,00 do 22,00
 1. Rezerwacja może być przyjęta po uzyskaniu od osoby dokonującej rezerwacji następujących informacji:
 • imię,
 • numer kontaktowy telefonu,
 • rodzaj rezerwowanego biletu.
 1.  Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Po upływie  wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
  4.    Rezerwację dokonaną w terminie późniejszym niż na pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem należy odebrać w dniu jej dokonania do godziny 22.00.
  5.     Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość zmiany terminu odbioru biletów na poszczególne wydarzenia. W takiej sytuacji pracownik GCKSiR dokonujący rezerwacji jest zobowiązany do poinformowania rezerwującego o zmienionym terminie odbioru biletów.
  6.    Pracownik Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie dokonujący rezerwacji jest zobowiązany każdorazowo podać rezerwującemu cenę  oraz termin odbioru biletów.
  7.    Rezerwacja biletów dla grupy wymaga pisemnego zamówienia nabywcy (złożone osobiście, przesłane faksem lub pocztą elektroniczną do Biura Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
  8.    Zamówienie pisemne powinno zawierać następujące informacje:
 • nazwa , adres i telefon instytucji/przedsiębiorstwa,
 • imię i nazwisko osoby zamawiającej,
 • godzinę, datę i tytuł wydarzenia,
 • rodzaj, liczbę, cenę i wartość zamówionych biletów,
 • formę zrealizowania zapłaty,
 • sposób odbioru biletów,
 • NIP zamawiającego w przypadku żądania wystawienia faktury VAT i płatności przelewem.

Zamówienie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną  do reprezentacji tego podmiotu i zaciągnięcia  w jego imieniu zobowiązań finansowych.
9.    Zarezerwowane bilety należy odebrać najpóźniej w terminie do 7 dni po dokonaniu rezerwacji, ale nie później niż pięć dni kalendarzowych przed wydarzeniem. Po upływie  wskazanego terminu rezerwacja zostanie anulowana.
12.    Kasa nie przyjmuje zwrotu zakupionych biletów.
Zwrot zakupionych biletów może być dokonany wyłącznie w przypadku odwołania spektaklu/koncertu. W takiej sytuacji zwroty będą realizowane po przedłożeniu biletu wraz z  paragonem fiskalnym lub fakturą. .

 • 2

SPRZEDAŻ BILETÓW:
1.   Sprzedaż biletów na imprezy organizowane przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie prowadzone są przez biura GCKSiR w Szemudzie – zlokalizowane na Hali Widowiskowo Sportowej w Szemudzie i Gminnej Sali Sportowej w Bojanie.

 •  od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00
 •  W innych dniach i godzinach, po uprzednim umówieniu się z pracownikami GCKSiR.
 1.  Płatność za zakupione bilety może być dokonywana gotówką. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za bilety zakupione w biurze GCKSiR w Szemudzie.
  3.    Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów w terminie krótszym niż trzy dni przed imprezą. W terminie do trzech dni przed imprezą przy zwrocie zakupionych biletów z kwoty zwrotu potrąca się kwotę 20% kosztu zakupu biletów w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.   .
  4.    W przypadku odwołania spektaklu/koncertu GCKSiR zwraca należność za zakupione bilety.
  5.    Oprócz biur bilety mogą być sprzedawane  także online przy pomocy portali internetowych..
  Sprzedaż biletów on-line regulują regulaminy poszczególnych portali.
 2. Ceny biletów na poszczególne wydarzenia jest ustalana każdorazowo.
  7.   Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie na każde z organizowanych przez siebie wydarzeń.
  8.    Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wydarzenia, organizowane w obiektach GCKSiR w Szemudzie przez inne podmioty zewnętrzne są każdorazowo określane przez organizatora wydarzenia. GCKSiR w Szemudzie nie ponosi odpowiedzialności za rezerwacje i sprzedaż biletów przez podmioty zewnętrzne organizujące wydarzenia w obiektach GCKSiR.
  9.   RODZAJE BILETÓW:
 1. Bilet normalny
 2. Bilet ulgowy
 3. Bilet administracyjny
 4. Bilet Bezpłatny promocja/ zaproszenie bezpłatne
 5. Bilet dla grup powyżej 20 osób
 1.  Bilet normalny
  Ceny biletów ustalane są przed każdym wydarzeniem organizowanym w GCKSiR przez dyrektora GCKSiR w Szemudzie w porozumieniu z Wójtem Gminy Szemud.11.    Bilet ulgowy (poświadczenie uprawnienia do ulgi należy przedstawić w dniu kupna biletu)
  Bilety ulgowe przysługują:
  – uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, słuchaczom szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
  – studentom I i II stopnia do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.
  – emerytom i rencistom na podstawie dokumentu potwierdzającego pobieranie świadczenia wraz z dowodem tożsamości.
  – osobom niepełnosprawnym z opiekunami (na podstawie zaświadczenia z dowodem tożsamości).

– osobom posiadającym ważną kartę dużej rodziny.

12.    Bilety administracyjne
Przysługują: pracownikom oraz emerytowanym pracownikom GCKSiR w Szemudzie, członkom zespoły „Koleczkowianie”, członkom Orkiestry Dętej Gminy Szemud, osobo zatrudnionym w GCKSiR na umowę zlecenie.
W/w osobom przysługują „bilety administracyjne ” na spektakle w strefie III i IV widowni.
Ceny „biletów administracyjnych” wynosi 50% ceny biletu normalnego.
Ustalona cena „biletów administracyjnych” nie obowiązuje w przypadku wydarzeń organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
Każdemu pracownik może nabyć dwa bilety na dane wydarzenie z ogólnej puli miejsc na widowni w ramach ustalonych na wydarzenie.
Warunkiem skorzystania z „biletów administracyjnych” na dane wydarzenie jest dostępność wolnych miejsc na wydarzenie.

13.    Bilet Bezpłatny promocja/Zaproszenie bezpłatne
Do otrzymania Biletu bezpłatnego  z tytułu zaproszenia uprawnione są wyłącznie osoby wskazane przez Wójta Gminy Szemud. Każdorazowa ilość biletów promocyjnych – bezpłatnych jest ustalana przez dyrektora GCKSiR w Szemudzie w porozumieniu z Wójtem Gminy Szemud. Bilety bezpłatne mogą być wydawane wyłącznie na miejsca z ogólnej puli miejsc przeznaczonych dla widowni.

 

 1. Bilet dla grup powyżej 20 osób.

Przy zakupie 20 biletów lub więcej na fakturę, na zakład pracy stosuje się ulgę w wysokości 5 złotych od każdego biletu.

14.    Imprezy obce i ich odwołanie
Przyjęte dla wydarzeń organizowanych przez GCKSiR w Szemudzie zasady ulg i cen nie mają zastosowania dla imprez organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
W przypadku odwołania imprezy obcej zwrot ceny za bilety sprzedane na tą imprezę nastąpi na podstawie regulaminu sprzedaży biletów opracowanego przez podmiot zewnętrzny organizujący dane wydarzenie. GCKSiR w Szemudzie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak zwrotu ceny zakupu biletów na wydarzenia których organizatorem są firmy zewnętrzne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY BILETÓW NA MARCOWY WIECZÓR Z „Kabaretem Pod Wyrwigroszem”

W DNIU 02 marca 2020 roku o godzinie 18,00

 

 

 

MIEJSCA I:   normalny 60 złotych;  ulgowy 50 złotych

Miejsca II: normalny 50 złotych ; ulgowy 40 złotych

Miejsca III:  normalny 40 złotych; ulgowy 30 złotych

Miejsca IV : normalny 30 złotych; ulgowy 20 złotych

 

parter płyta Plan widowni i cena biletów.   Wolne miejsca na godzinę 14,00 29 stycznia 2020.

trybuny, balkon Plan i cena biletów

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

plan dojazdu, dojścia i rozchodzenia się publiczności

Postępowanie w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego oraz procedury postępowania w czasie zagrożenia bombowego w Gminnym Centrum Kultury

Lokalizacja

Wczytuję mapę...