Data

13.05.2023 - 14.05.2023 - Całodniowe

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  wraz z Akademią Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu zapraszają na III POMORSKI PLENER CERAMICZNY . hasłem tegorocznego pleneru są „HAWAJE NA KASZUBACH”.

Pierwsze spotkanie sobotnio niedzielne odbędzie się 13 i 14 maja 2023 roku w Centrum Muzycznym w Kielnie. Szkliwienie zaplanowano na 17 czerwca.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stoisku ceramicznym w dniach 9-10 września podczas „Pomorskiego Święta Plonów- Szemud 2023”.

REGULAMIN

 

III Pomorskiego Pleneru Ceramicznego

Szemud 2022

 

Temat:  Hawaje na Kaszubach

 

 

 

GŁÓWNY ORGANIZATOR:

 • Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 

WSPÓŁORGANIZATOR:

 • Akademia Sztuk Tradycyjnych i współczesnych w Donimierzu z tymczasową siedzibą w Kielnie.
 • Gmina Szemud

 

CELE PLENERU:

 • tradycyjna twórczość kaszubska z inspiracjami zamorskimi
 • popularyzacja sztuki garncarskiej
 • integracja środowisk twórców artystycznych oraz hobbystów
 • wymiana doświadczeń i nawiązanie przyjaźni,
 • rozwijanie doświadczeń i zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży oraz seniorów

 

ZASIĘG PLENERU:

 1. Plener ma zasięg wojewódzki.
 2. W Plenerze mogą wziąć udział zaproszeni artyści z naszego regionu oraz woj. pomorskiego.
 3. Maksymalna ilość uczestników biorących udział w Plenerze wynosi 15 osób.

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE I CZAS PLENERU:

 1. Miejsce: Kielno, sala w Centrum Muzycznym, ul. Oliwska 85
 2. Terminy:
 • 13/14 maja 2023 – uczestnicy pleneru będą tworzyć prace ceramiczne w godzinach od 9.00 do 20.00. Organizator zapewnia w tych dniach śniadanie, obiad oraz kolację.
 •   17 czerwca 2023 – spotkanie dedykowane szkliwieniu prac w godzinach od 10.00 do 18.00. Organizator zapewnia śniadanie oraz obiad.

 

 1. 10 września 2023 – prezentacja/wystawa prac w trakcie Wojewódzkich Dożynek w Szemudzie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w plenerze jest wysłanie maila z kartą zgłoszeń na adres: kaszubowska@yahoo.com.

 

oraz dokonanie wpłaty 200.00 zł na konto GCKSiR w Szemudzie

Nr naszego konta: Zjednoczony Bank Spółdzielczy

Oddział Szemud

95 8351 0003 0033 3342 2000 0010

z dopiskiem: III Plener Ceramiczny

 

 1. Uczestnicy zobowiązani są do wykonania dodatkowo jednej pracy, która zostanie przekazana na rzecz GCKSiR.

 

ORGANIZACJA PLENERU:

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 2. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla uczestników pleneru, zgodnie z harmonogramem imprezy.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Uczestnicy pleneru winni posiadać aktualne ubezpieczenie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników Pleneru.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru oraz realizacji Pleneru.
 5. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej zgody na utrwalenie na zdjęciach i filmie wizerunków artysty i jego dzieł oraz wykorzystanie ich (w całości lub fragmentach) bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych, wyłącznie w celu promocji Pleneru i Artystów, na następujących polach eksploatacji:
 6. a) rozpowszechnianie w formie wystawy, a także publikacji multimedialnej,
 7. b) publikacja w mediach tradycyjnych i internetowych,
 8. c) utrwalanie i zwielokrotnienie dowolną techniką, rozpowszechnianie i publiczne prezentowanie w materiałach audiowizualnych, (m.in., reportażu video, dokumentującym Plener), fotograficznych i internetowych, materiałach poligraficznych, stanowią cych materiały promocyjne, informacyjne i reklamowe.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestnika Pleneru jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie (84-217 Szemud, ul.Szkolna 4A). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Uczestnika Pleneru przez Administratora zostały zawarte w klauzuli

informacyjnej na jego stronie internetowej:

http://bip.gcksir.szemud.pl/ochrona_danych/

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Organizator Pleneru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany te będą niezwłocznie publikowanie na stronie gcksir.szemud.pl
 3. W kwestiach nie objętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

 

ADRES GŁÓWNEGO ORGANIZATORA:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

84-217 Szemud, ul. Szkolna 4a

tel. 58 676-12-95 tel./fax 58 – 676-14-62

e-mail: gckszemud@wp.p

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Kaszubowska

tel:  506 – 791 – 589.