Zgodnie z: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 546).

Obiekty sportowe mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego.

Na stronie gov.pl w zakładce: Aktualne zasady i ograniczenia, w informacji SPORT i REKREACJA znajduje się nieaktualna informacja dotycząca możliwości udostępniania obiektów dla dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem w tej sprawie obiekty sportowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie dla sportu zawodowego.

Poniżej pełna treść obowiązującego obecnie zapisu w/w rozporządzenia z dnia 19 marca 2021 roku z uwzględnieniem nowelizacji wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 25 marca 2021r. :

„Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie prze przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z.), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1)  wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

2) ich organizowania bez udziału publiczności.”

Tomasz Stein

Zarządzenie 4 2021 covid   (15,9 kb Microsoft Word)