Obiekty sportowe otwarte tylko dla sportu zawodowego oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej w rywalizacji sportowej organizowanej przez odpowiedni Polski Związek Sportowy.

KONIECZNE JEST POSIADANIE DOKUMENTU POŚWIADCZAJĄCEGO  – DOKUMENT MUSI BYĆ WYSTAWIANY PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.

 

Zarządzenie 3/2021

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie

z dnia 15 marca 2021 r.

w sprawie zawieszenia zajęć oraz zasad funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie w czasie stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

(Dz. U. poz. 367 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 446)

 

Zarządzam:

 • 1

Zawieszam organizację wszystkich stacjonarnych zajęć kulturalnych i warsztatów od dnia 15 marca 2021 r.  do odwołania:

 • warsztatów artystycznych w Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu,
 • warsztatów malarskich w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,
 • 2

W czasie zawieszenia od dnia 15 marca 2021 r. do odwołania : działalność kulturalna będzie prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  dostępne między innymi na stronie facebooku Akademii Sztuk Tradycyjnych i Współczesnych w Donimierzu lub Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.

 • 3

Dotychczasowa działalność kulturalna prowadzona poprzez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość : poczta elektroniczna, facebook, odbywa się na niezmienionych zasadach – dotyczy to w szczególności konkursów plastycznych i muzycznych nie wymagających bezpośredniego kontaktu.

 • 4

Działalność administracyjna Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie  w okresie od dnia 15 marca 2021 roku  będzie prowadzona w godzinach od 8,00 do 16,00.  Obiekt w tym okresie jest zamknięta dla interesantów. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo, a w nagłych przypadkach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 • 5

W okresie od dnia 15 marca  do odwołania dopuszcza się organizowanie bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia.

 

 

 

 • 6

Z DNIEM 15 marca 2021 r. DO ODWOŁANIA WPROWADZA SIĘ ZAKAZ UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH DLA AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU I POPRAWY KONDYCJI FIZYCZNEJ.

 • 7

Obiekty Sportowe : Gminna Hala Sportowa w Bojanie i Hala Widowiskowo-Sportowa w Szemudzie są udostępniane na zajęcie sportowe tylko i wyłącznie :

WYNAJEM OBIEKTÓW NA ZAJĘCIA SPRTOWE DLA DOROSŁYCH JEST MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKUZ: SPORTU ZAWODOWEGO (w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) , ZAWODNIKÓW POBIERAJĄCYCH STYPENDIUM SPORTOWE (o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(Dz.U. z 2020 r. poz. 1133)) ZAWODNIKÓW BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KADRY NARODOWEJ LUB REPREZENTACJI OLIMPIJSKIEJ, LUB REPREZENTACJI PARAOLIMPIJSKIEJ, LUB UPRAWIAJĄCYMU SPORT W RAMACH LIGI ZAWODOWEJ w rozumieniu w/w ustawy o sporcie, lub DZIECI I MŁODZIEŻY UCZESTNICZĄCEJ WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM PROWADONYM PRZEZ ODPOWIEDNI POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY.

Okoliczności te muszą być potwierdzone dokumentem wystawionym przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

 • 8

Wprowadza się do odwołania następujące zasady:

 • na terenie w/w obiektów obowiązuje całkowity zakaz korzystania z szatni i węzłów sanitarnych z wyłączeniem sanitariatów.
 • osoby wchodzące i opuszczające obiekt każdorazowo zobowiązane są do dezynfekcji rąk,
 • na terenie obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do lat 4 oraz trenerów i uprawiających sport podczas aktywności fizycznej,
 • na teren hal grupy ćwiczebne wpuszczane są o określonych godzinach,
 • w obiekcie nie mogą przebywać osoby nie uczestniczące w zajęciach (dotyczy to również osób oczekujących na zajęcia lub po zajęciach),
 • na terenie hal sportowych uczestnicy zajęć mogą korzystać jedynie z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakietki, lotki itp.) .
 • obsługa obiektu może odmówić wstępu na teren obiektu osobom nie przestrzegającym zasad sanitarnych związanych ze stanem epidemii.
 • Wszelkie wydarzenia sportowe w obiektach zarządzanych przez GCKSiR w Szemudzie odbywają się bez udziału publiczności.
 • 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 15 marca 2021 r.

Tomasz Stein

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie z dnia 15 MARCA  2021r.

Wzór oświadczenia.

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 1. Nazwa klubu………………………………………………………….

 

 1. Adres klubu…………………………………………………………..

Uczestnicy zajęć sportowych (treningów) organizowanych na:  Hali Widowiskowo – Sportowej w Szemudzie / Gminnej Hali Sportowej w Bojanie, uczestniczą we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży prowadzonym przez ………………………………………………………………………………  (należy wpisać odpowiednią nazwę federacji lub polskiego związku sportowego)

 

 

…………………………………..

(Podpis i pieczątka odpowiedniego Polskiego Związku Sportowego)

Dopuszcza się inny dokument wydany przez POLSKI ZWIAZEK SPORTOWY, jednoznacznie potwierdzający że dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach sportowych (treningach) na obiektach zarządzanych przez GCKSiR w Szemudzie: uczestniczą we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez ten związek sportowy.

Zarządzenie 3 2021 covid