Konkurs plastyczny ,,Uchronić od zapomnienia”

Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie przy GCKSiR w Szemudzie zaprasza młodzież szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy Szemud do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem ,,Uchronić od zapomnienia”. Tematyka prac ma odzwierciedlać charakter  regionalny naszego małego muzeum, a także zwrócić uwagę na eksponaty jako elementy tożsamości kaszubskiej.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:  kl. I-III SP; kl. IV-VI SP i gimnazjum.

W przypadku kl. I- III praca ma być plastyczna w formie pocztówki. Format nieprzekraczający A5. Technika prac jest dowolna, ale muszą być wykonane samodzielnie, bez użycia technik komputerowych oraz wykorzystania gotowych elementów, tzn. wycinania zdjęć eksponatów z gotowych pocztówek bądź wydruków ze stron internetowych.

W przypadku kl. IV-VI i gimnazjów ma  to być folder o standardowych wymiarach 10×21. Praca ta może zostać wykonana na dwa sposoby: tradycyjna praca plastyczna
oraz grafika komputerowa, które będą oceniane w oddzielnych kategoriach.

Treści zawarte w pracach mogą być zapisane w języku polskim lub kaszubskim.

Każda szkoła  biorąca udział w Konkursie typuje najlepsze prace (w każdej kategorii po 6). W przypadku, gdy w szkole jest kilka równoległych klas można dostarczyć po dwie prace z każdej klasy.

Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem pracy i że wykonał ją samodzielnie bez pomocy innych osób oraz, że posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Autor pracy wyraża także zgodę na publikację
i ekspozycję pracy.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielności wykonania pracy zostanie ona zdyskwalifikowana. Zdyskwalifikowana zostanie także szkoła, która nadeśle większą liczbę prac niż przewiduje organizator.

Prace oceni komisja powołana przez opiekuna GIR. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej
w GIR w Łebnie. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Potrzebne źródła informacji:

Do pracy należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi:
– imię i nazwisko autora, wiek i klasa,
– nazwa i telefon kontaktowy szkoły,
– imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna.

Prace należy dostarczyć lub nadesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie; ul. Szkolna 4a 84-217 Szemud.
Telefon kontaktowy 58 676 14 62 lub 609 028 953 Katarzyna Miotk.
Prace należy dostarczyć najpóźniej do 04 listopada 2016 roku.
Laureaci wraz z opiekunami zostaną telefonicznie zaproszeni na podsumowanie Konkursu.

Opiekun GIR
Katarzyna Miotk