Konkurs kompozytorski. Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN

IV Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego

na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim

 

Organizator:
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Partnerzy:

– Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie,

– Rada Chórów Kaszubskich

Cele:

 1. Promocja języka kaszubskiego poprzez upowszechnianie śpiewu chóralnego.
 2. Popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych muzyki chóralnej, w tym w języku kaszubskim.
 3. Doskonalenie poziomu wykonawczego chórów poprzez pracę nad nowym repertuarem.
 4. Promocja umiejętności i talentu kompozytorskiego oraz pomoc w rozwijaniu osobowości twórczej, kształcenia własnego języka wypowiedzi artystycznej.
 5. Propagowanie nowych pieśni pasyjnych w języku regionalnym.

 

Zasady Konkursu:

 1. Komisja oceniająca powołana przez Organizatora będzie brała pod uwagę oryginalne, nigdy wcześniej w żadnej formie nieprezentowane, wykonywane publicznie oraz nagradzane na innym konkursie kompozycje – zgłoszone przez ich Autorów.
 2. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na 4-6 głosowy chór mieszany lub 3-4 głosowy chór jednorodny a cappella (z możliwością divisi głosów) do wskazanego przez Organizatora tekstu w języku kaszubskim, którego tłumaczenie na język polski oraz nagranie prawidłowej wymowy kaszubskiej udostępnia Organizator.
 3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przesłania Pracy Konkursowej w formacie PDF wraz z czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszenia, która znajduje się w załączniku do regulaminu na adres: dm@muzeum.wejherowo.pl
 4. Pracę Konkursową należy opisać wyłącznie PSEUDONIMEM podanym w Karcie Zgłoszenia, bez wskazania Imienia i Nazwiska Autora.
 5. Termin nadsyłania prac upływa 17 marca 2017 roku.
 6. Prace, które wpłyną po terminie lub nie będą opisane zgodnie z Regulaminem nie będą uwzględniane.
 7. Zgłoszone do Konkursu Kompozycje będą oceniane przez profesjonalne Jury, powołane przez Organizatora.
 8. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe. Główna nagroda wynosi 1000 zł. brutto.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 kwietnia 2017 r. podczas XI Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie.
 10. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych kompozycji. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z utworów, uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowanie związane z roszczeniami takich osób.
 11. Laureaci Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów, w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na wszystkich możliwych polach eksploatacji, w tym prawo pierwodruku.
 12. Biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na nieodpłatne upowszechnianie zgłoszonych utworów w ruchu śpiewaczym.
 13. Uczestnicy Konkursu udzielają zgody Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego wszelkimi technikami fotograficznymi i nagraniowymi na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Organizatora Konkursu oraz na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na cele Konkursu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz.926 z późn. zm.)
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyn.

 

Kontakt:

Aleksandra Janus – Dział Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, tel. (58) 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl