REGULAMIN

GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
 2. Cele konkursu: refleksje nad nauką Św. Jana Pawła II, ukazanie ponadczasowych wartości, takich jak: przyjaźń, miłość, szacunek dla każdego człowieka, szczególnie małego i bezbronnego; ochrona życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci; powołanie do świętości, która jest podstawową drogą dla każdego; wartość małżeństwa i rodziny.
 3. Konkurs związany jest ze 100-leciem urodzin Wielkiego Papieża Polaka przypadającym 18. maja oraz poświęconym Mu rokiem 2020.
 4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szemud oraz spoza jej granic. Będzie oceniany w czterech kategoriach wiekowych (według roku urodzenia):

– kategoria I: dzieci w wieku 4-7 lat

– kategoria II: dzieci w wieku 8-11 lat

– kategoria III: młodzież 12-14 lat

– kategoria IV: młodzież 15-18 lat

 1. Prace mogą przedstawiać portret Św. Jana Pawła II lub ilustrować Jego naukę. Można też połączyć wizerunek Papieża i nauczanie. Prace trzeba wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane) również techniki komputerowe. Format prac: A4 lub A3.
 2. Każda praca konkursowa powinna zawierać wypełnioną metryczkę (załącznik do regulaminu) z następującymi danymi: tytuł konkursu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, wiek autora, adres e-mail, telefon kontaktowy.
 3. Kryteria oceny będą następujące: zgodność z tematem, samodzielność wykonania, oryginalność przedstawienia, technika i walory artystyczne, estetyka.
 4. Nadesłane prace oceni i nagrody przyzna komisja powołana przez Organizatora. Przewidziana jest wystawa prac oraz uroczyste wręczenie nagród. O terminie laureaci poinformowani będą telefonicznie lub drogą e-mailową. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie również opublikowana na stronie internetowej GCKSiR.
 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Prace nie będą zwracane autorom.

10.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

11.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody (załącznik regulaminu) na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 2016, Nr 119). Zgoda dotyczy również wizerunku autora pracy.

 1. Prace konkursowe wraz z wypełnionymi czytelnie załącznikami

należy przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście

w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 22 czerwca 2020r. Adres Organizatora:

 

Gminne Centrum Kultury,

Sportu i Rekreacji w Szemudzie

 1. Szkolna 4a
  • Szemud

 

 1. Informacje pod numerem tel.: 889 156 837

58 676-14-62 lub

k.treder@gcksir.szemud.pl

 1. Poniżej załączniki do Regulaminu, które tworzą jego integralną część.

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

Zgoda RODO

 

 

METRYCZKA PRACY KONKURSOWEJ

 

Tytuł konkursu
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora
Wiek
e-mail
telefon

 

METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

 

Szemud, dnia……………………….

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminne Centrum  Kultury, Sportu i Rekreacji  w Szemudzie, ul. Szkolna 4A,  84-217 Szemud, danych osobowych mojego dziecka.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest GCKSiR w Szemudzie.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę, rodzica lub opiekuna prawnego