Data

23.06.2019 - 15:00

Informujemy, iż tegoroczne Sobótki Gminne odbędą się 23 czerwca w Łebnie – boisko sportowe, organizacją zajmuje się GCKSiR w Szemudzie i sołectwo Łebno.  Zgłoszenia stoisk handlowym zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Szemud należy dostarczyć do biura  GCKSiR w Szemudzie (pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście w terminie oznaczonym w zgłoszeniu). Planowane rozpoczęcie imprezy o godzinie 15,00 – zakończenie o godzinie 24,00

Program artystyczny Sobótek Gminnych, koordynuje pani Aleksandra Perz.

 

ZARZĄDZENIE NR 97 /V/2019 

Wójta Gminy Szemud z dnia  25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie odpłatności za wynajem miejsc  pod stoiska handlowe, gastronomiczne i kulturalno-rozrywkowe                na sprzedaż w czasie trwania Sobótek  Gminnych  w dniu 23 czerwca 2019 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz.U.            z 2019 r., poz. 506) zarządzam co nastepuje:

 • 1
 1. Na czas trwania Sobótek Gminnych w miejscowości Łebno  w dniu 23 czerwca 2019 r ustala się odpłatności za wynajem miejsc  pod stoiska handlowe, gastronomiczne  i kulturalno-rozrywkowe  (zwanych dalej  stanowiskami handlowymi):
 • 25 zł brutto na 1 mb stanowiska;
 • stanowiska  na wyłączność stanowią przedmiot odrębnych negocjacji.
 1. Za 1 mb (metr bieżący)  rozumie się długość stanowiska mierzoną od strony obsługi klienta                           w wyznaczonym ciągu handlowym.
 2. Ustala się opłatę ryczałtową:
 • w wysokości 12,30 brutto od jednego punktu urządzenia pobierającego energię elektryczną – 230 V;
 • w wysokości 36,90 brutto od jednego punktu urządzenia pobierającego energię elektryczną  – 400 V.
 • 2
 1. Z opłat zwalnia się:
 • jednostki organizacyjne Gminy Szemud oraz Koła Gospodyn Wiejskich działające na terenie gminy Szemud pod warunkiem, że organizacje te osiągane dochody w całości przeznaczają na dzialalność statutową  twórczości ludowej z terenu gminy Szemud;
 • wystawców twórczości ludowej z terenu gminy Szemud.
 • 3
 1. W celu wynajęcia stoiska należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia i przesłać na adres: gckszemud@wpl.pl                                      lub dostarczyć osobiście  do  biura GCKSiR  w Szemudzie ul. Szkolna 4a.
 2. Rezerwacja wynajmu miejsca na stoisko zostanie dokonana po uzyskaniu zgody Organizatora.
 3. Od momentu otrzymania rezerwacji należy dokonać opłaty najpóźniej na 5 dni przed datą imprezy na numer konta 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010 z dopiskiem: opłata za wynajem powierzchni handlowej na Sobótkach Gminnych w miejscowości  Łebno w dniu 23 czerwca 2019 r , imieniem                              i nazwiskiem lub nazwą podmiotu handlowego.
 4. Opłata nie jest zwracana w przypadku rezygnacji wynajmu miejsca.
 5. Lokalizację stanowisk w ramach dostępnej powierzchni handlowej ustala
 • 4  Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z straty wynikłe z  powodu złych warunków atmosferycznych oraz innych zdarzeń losowych (np. kradzieży)
 • 5  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji                                      w Szemudzie.
 • 6  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY SZEMUD

(-) Ryszard  Kalkowski

Druk zgłoszenie stoiska handlowego:

SOBÓTKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA STOISKA HANDLOWEGO

Druk zgłoszenia stoiska Twórcy Ludowego

SOBÓTKI GMINNE – FORMULARZ ZGŁOSZENIA TWÓRCZY LUDOWEGO

 

Lokalizacja

Wczytuję mapę...